Obchodní podmínky

Prodávající: KÖCK - SPORT s.r.o., Řípská 1397/2a, 627 00 Brno - Slatina

CZ25533851
Telefon: 603 153 503
Tel/Fax: 543 250 755
Email: kocksport@kocksport.cz, info@kocksport.cz

 

Platba

Ceny jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému. Ceny v přehledech a nabídkách neobsahují poštovné a dopravné. Vyjma poštovného a dopravného není k cenám připočítáván žádný další poplatek. V případě, že cena zboží je jednoznačně zadána špatně, nebo špatně přenesena ze systému, bude zákazník kontaktován. Poštovné se připočítává k ceně ve výši podle počtu balíků a jejich hmotností. Dopravné ve výši, která záleží na vzdálenosti odběratele a na hmotnosti zboží. Rovněž i na velikosti objednávky. U dopravného se vždy přistupuje individuálně.

 • na fakturu - školy, školky, tělovýchovné jednoty, smluvní partneři
 • na dobírku - nákup pro osobní potřebu, pro výše uvedené dle dohody, nesmluvní obchodníci apod.
 • v hotovosti - při osobním odběru, bez poplatku.
 • EET:

  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Reklamace, odpovědnost za vady zboží, záruka

Záruční doba pro koncového zákazníka - pro osobní spotřebu, použití je 24měsíců.

Záruka při nákupu na IČ je 12 měsíců (kdy výrobek slouží k výdělečné činnosti).
Místo reklamace Brno - sklad firmy KÖCK-SPORT s.r.o., na náklady zákazníka.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží či obalu, vyhotoví se záznam o poškození s dodavatelem zboží/ přepravní služba, pošta apod./ a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku / výrobku přes poškozený obal/ již není možné uznat. Neníli stanoveno jinak je zboží vhodné pro osoby starší 18 let. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu a následně se těmito informacemi důsledně řídit /návod je vždy součásti dodávky zboží/.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka - (§  Občanského zákoníku a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením při běžném používání, špatným zacházením, neodbornou údržbou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné . O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy . V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

 

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě dle § 1829, zákona č.89/2012

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od převzetí zboží se nevztahuje na fyzické a právnické osoby s IČ, kteří nakupují zboží v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti.

Zboží zašlete na adresu naší provozovny na vlastní náklady nebo doručte osobně /Náklady vrácení zboží nese kupující/. A to i v případě, že jsme Vám zboží zaslali či dovezli bezplatně. Zboží vraťte v původním nepoškozeném stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zákazník obdrží své peníze za zboží včetně poštovného či přepravného, které mu bylo námi účtováno a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

Písemné odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat jméno, příjmení a adresu zákazníka, kontakt (telefon, e-mail), číslo prodejního dokladu, číslo objednávky, číslo účtu, na který požadujete vrácení uhrazené částky za zboží, datum a podpis. Odstoupení od smlouvy zasílejte nejlépe doporučeně s dodejkou nebo elektronicky na kocksport@kocksport.cz či info@kocksport.cz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též Vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Spotřebitel je v důsledku zrušení kupní smlouvy povinen zakoupené zboží prodávajícímu zaslat nebo předat a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Do doby vrácení zboží nebo prokázání jeho odeslání může podnikatel vrácenou částku zadržet.

Musí být vrácené zboží v originálním obalu? Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má KÖCK-SPORT právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jsou poté zákazníkovi naúčtovány formou snížení částky za vrácené zboží.

Může být vrácené zboží použité? Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu nemá spotřebitel možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít KÖCK-SPORT s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

 • Služby, které byly se souhlasem spotřebitele splněny před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení
 • Zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a dodavatel ji neovlivní
 • Zboží upravené na žádost spotřebitele a zboží, které se rychle kazí nebo opotřebuje
 • Audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel obal
 • Noviny, periodika a časopisy
 • Smlouvy spočívající v loterii a hry
  Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Dodací podmínky

Je-li objednané zboží skladem expedujeme v nejbližším možném termínu. Není-li zboží skladem vyrozumíme zákazníka a expedice proběhne dle výrobních možností.

Expedice zboží: Českou poštou – balík do ruky, sběrnou službou TOPTRANS (touto službou se posílají těžké, velké předměty - zboží, jako je tělocviční nářadí, stoly na stolní tenis, branky na florbal, žíněnky apod., vlastní odběr po potvrzení přichystané objednávky, dovoz naším vozidlem (za předem domluvených podmínek). Prosím podle tohoto si vyberte dopravu, v případě nejasností napište na email info@kocksport.cz. V případě, že si vyberete špatně, tak budete informování.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající na náklady kupujícího, není-li stanoveno jinak.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad,  návod na používání výrobku.

 

Souhlas se zpracováním osobních dat

Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.